Sertifiointi

Sertifioitua toimintaa vuodesta 2000. Tunnemme vastuumme työntekijöistämme, yhteisöstämme ja ympäristöstämme.
sillalla

Sertifioitua toimintaa vuodesta 2000

Olemme Suomessa energia-alan edelläkävijä toiminnan kehittämisessä sertifioitujen järjestelmien avulla. Vuonna 2000 sertifioimme samanaikaisesti sekä laatu-, ympäristö- että työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme. Sertifikaatit kattavat kaikki liiketoiminta-alueemme – energian tuotannon, hankinnan, myynnin ja siirron - sekä niihin liittyvät sisäiset palvelut.

Toimintajärjestelmässämme olevat vaatimukset, politiikat, päämäärät, tavoitteet sekä toimintaohjeet perustuvat standardeihin ISO 9001:2015, ISO 14001:2014 ja ISO 45001:2018

LAATU

ISO 9001 perustuvat ohjeet luovat järjestelmälle rungon ja määrittelevät toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laadun.

YMPÄRISTÖ

ISO 14001 standardi määrittelee menettelytavat ympäristön suojelulle ja luonnonvarojen säästävälle käytölle.

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS

ISO 45001 standardin mukaiset ohjeet määrittelevät puitteet ja tavoitteet henkilöstön työsuojelulle, yleiselle työturvallisuudelle ja hyvän työkyvyn ylläpidolle.

Toimintajärjestelmämme koostuu käsikirjasta ja menettelytapaohjeista, jotka auditoi kaksi kertaa vuodessa Kiwa Inspecta Oy. Käsikirjassa kuvataan laadunhallinnan ja johtamisen periaatteet ja menettelytapaohjeissa yleiset toimintamenettelyt läpi organisaation. Toimintajärjestelmä on luotettava työväline laadun ja ympäristötoiminnan johdonmukaisessa kehittämisessä sekä henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden varmistamisessa.

Ulkoisen auditoinnin lisäksi toiminnan tasoa ja toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä seurataan säännöllisillä sisäisillä arvioinneilla, joiden tarkoituksena on saattaa yritysjohdon tietoon toimintajärjestelmässä ja prosesseissa ilmeneviä kehittämistarpeita. Sisäisiin arviointeihin kuuluu myös konsultoiva osuus, jolla pyritään edesauttamaan kaikin tavoin tehokasta ja laadukasta toimintaa. 

Energiatoimiala on fyysisestikin energian tuotanto- ja siirtoyhteyksien vuoksi lähellä ihmisiä ja luontoa. Se on painava syy vastuulliseen toimintaan ja ympäristönäkökulmien huolelliseen tarkasteluun. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ohjaavat toimintaamme jatkuvaan parantamiseen.

Tosiasia on, ettei mikään energiantuotantomuoto ole ongelmaton, kun asiaa tarkastellaan toiminnan koko elinkaaren kautta.

Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristö- ja energiapolitiikkamme perusperiaatteena on turvata varma energian toimitus ja kilpailukykyinen energian hinta. Energiapolitiikan tavoitteena on myös huolenpito ympäristöstä ja ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen.

Pidämme ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä toimintamme vähimmäisvaatimuksina.

Energiansäästön ohella hyödynnämme mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä lämpö- ja sähköenergian tuotannossa. Pyrimme energiantuotannossa ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Edistämme energian tehokasta käyttöä sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa.

Pidämme yllä henkilöstömme osaamista ympäristö- ja energiatehokkuusasioissa.

Huomioimme ympäristö- ja energiatehokkuuden uusia hankintoja suunniteltaessa.

Opastamme asiakkaitamme energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kiinnitämme huomiota jatkuvaan riskienhallintaan. Toimintamme ei saa aiheuttaa terveys- ja turvallisuusriskejä työntekijöillemme tai ulkopuolisille henkilöille. Ympäristöriskeihin liittyen teemme ennaltaehkäisevää työtä. Jos kuitenkin kaikista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta ilmenee ympäristötapahtuma, pyrimme mahdollisimman nopeasti lieventämään sen vaikutuksia, olemme yhteydessä asiaan liittyviin viranomaisiin ja tiedotamme avoimesti tilanteen kehittymisestä.

Tiedotamme säännöllisesti ympäristö- ja energiatehokkuustoimenpiteistämme.

 

vastuullisuuden kuva