Sähkön laatu

Sähkön laadulla on merkitystä. Laatu on kohdallaan, kun sähkö virtaa normaalisti pistorasiasta tasaisen jatkuvana virtana ja sähkölaitteet toimivat moitteettomasti. Sähkö laatu koostuu jännitteen laadusta ja sähköverkon käyttövarmuudesta.
sähköauto

Kiinnitämme paljon huomiota jakamamme sähkön laatuun. Sähkön laatu on kuin mikä tahansa kulutustuote, jolta vaaditaan hyviä ominaisuuksia. Täysin häiriötön sähkönjakelu ja laadultaan täydellinen jännite eivät ole käytännössä mahdollisia. Joskus peliin puuttuvat ulkoiset tekijät ja suurin osa sähkökatkoksista johtuukin luonnonilmiöistä. Ukonilmojen ja salamoinnin lisäksi keskeytyksiä sähkönjakeluun aiheuttavat johdoille kaatuneet puut, myrskytuhot ja sähkölinjojen joukkoon eksyneet eläimet.

Asuinalue vaikuttaa

Taajamissa sähköverkkoa on asiakasta kohti vähemmän kuin maaseudulla, sillä sähköverkko on suurelta osin kaapeloitu maan alle. Tämän vuoksi sääolosuhteille alttiita vikapaikkoja on vähemmän ja sähkökatkoja esiintyy suhteellisen harvoin.

Tyypillisimmin taajama-alueella maakaapeleita vaurioittavat maankaivuutyöt, jolloin vika koskee yleensä suurta asiakasjoukkoa. Maakaapelin korjaus saattaa kestää huomattavasti pidempään kuin ilmajohtoverkon korjaus ja vaikuttaa asiakkaiden arkeen. 

Sen sijaan haja-asutusalueilla ja pienemmissä maaseudun taajamissa laajoja alueita palveleva keskijänniteverkko on rakennettu ilmajohtoina.

Maaseudulla sähköntoimituksen keskeytys voi johtua useista syistä. Keskeytyksiä aiheuttavat ukonilmat, laiterikot, kovan tuulen tai tykkylumen sähköjohdoille kaatamat puut sekä jännitteisiin osiin joutuneet vieraat esineet, kuten puunoksat tai pienet eläimet ja linnut.

Automaatio auttaa mutta asiakkaiden havaintoja tarvitaan. Verkostoon rakennettu automaatio hoitaa ohimenevät viat, jotka näkyvät asiakkaille lyhyinä puolen sekunnin tai yhden minuutin katkoksina. Tänä lyhyenä jännitteettömänä aikana esimerkiksi puunoksan aiheuttama valokaari ehtii sammua.

Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä valvomoon, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta.

Joskus pienjänniteverkon viat johtuvat myös asiakkaan laitteissa olevasta viasta, joten laitteiden turvallisuutta on hyvä tarkkailla. Nämä ovat kuitenkin yksittäisiä pienjänniteverkon vikoja ja koskevat yleensä vain muutamaa asiakasta.

 

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä

Viat ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti ilmastollisista syistä. Myrskyjen lisäksi puita taivuttavat johdoille lumikuormat. Jos maa ei routaannu talvella, puut kaatuvat herkemmin linjojen päälle.

Ilmaston muuttumisen seurauksiin varaudutaan samoilla keinoilla kuin sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen muutenkin. Tärkeimpiä keinoja ovat taajamissa maakaapelointi ja haja-asutusalueilla puuston raivaus johtokaduilta sekä uusittavien johtolinjojen siirto teiden varteen.

Verkkoalueemme on suuri. Kaikkiaan Kajavella on sähköjohtoja yli 13 000 kilometriä. Keskijänniteverkosta valtaosa on ilmajohtoa ja sijaitsee haja-asutusalueella, minkä vuoksi verkko on altis kaatuville puille ja talvella lumikuormille. Tuemme sähkönlaatua myös siten, että teemme raivauksia. Puuston kasvuolosuhteista riippuen raivausväli johtokaduilta on 7–10 vuotta. 

 

Näin toimit sähkökatkon aikana